Where pleasure and results go hand in hand

Algemene voorwaarden HGL Dance Projects

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van dansschool HGL Dance Projects, hierna te noemen: HGL Dance Projects of de dansschool. 

1.2 HGL Dance Projects is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel- en/of andere schade ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in de danslocatie of op het terrein van de danslocatie. 

1.3 Verlies of beschadigingen toegebracht aan zaken (roerend en/of onroerend) van de dansschool en/of danslocatie door toedoen van een cursist(e) of bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden. 

1.4 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. 
 

2. Aanmelding 

2.1 Aanmelding voor een cursus, privé-les(sen), bootcamp of workshop is strikt persoonlijk en geschiedt door het volledig invullen van een inschrijfformulier. Voor minderjarigen geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s) of verzorger(s). Na aanmelding zal HGL Dance Projects een bevestiging van ontvangst van aanmelding sturen. 

2.2 Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier door HGL Dance Projects is de cursist(e) het volledige cursusgeld verschuldigd, ongeacht of de lessen geheel of gedeeltelijk worden gevolgd. Annuleren kan kosteloos binnen 14 dagen of tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering na 14 dagen of binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus dient er aan de volledige betalingsverplichting te worden voldaan. 

2.3 HGL Dance Projects mag de cursus annuleren, indien daartoe gegronde redenen zijn (waaronder overmachtsituaties zoals te weinig cursisten, langdurige ziekte etc.). In geval van annulering voor aanvang van de cursus heeft de cursist(e) recht op terugbetaling van het reeds door de cursist(e) betaalde cursusgeld.  

3. Cursus, privé-les(sen), bootcamp of workshops 

3.1 Indien de cursist(e) verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht HGL Dance Projects hiervan tijdig op de hoogte te brengen per mail of telefonisch. 

3.2 Het missen van een of meerdere lessen, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld. 

3..3 Indien de cursist(e) om wat voor reden dan ook niet langer een cursus kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld. HGL Dance Projects kan (niet verplicht) om sociale redenen tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten. 

3.4 Als de docent verhinderd is, zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan vervalt de les. De cursist(e) wordt hiervan telefonisch of per mail op de hoogte gebracht. Als de les vervalt, dan heeft de cursist(e) recht op terugbetaling van het cursusgeld naar rato van het aantal vervallen lessen.  

4. Betaling 

4.1 Betaling van het cursusgeld dient uiterlijk vóór aanvang van de 1e lesdag overgemaakt te zijn op rekening NL44ABNA0849000998 t.n.v. HGL Dance Projects, tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist(e) is overeengekomen. Betaling van privé-les(sen) en workshops worden schriftelijk met de cursist(en) overeengekomen. 

4.2 Indien de cursist(e) in gebreke blijft in de tijdige gehele of gedeeltelijke betaling van het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde bedragen, dan is de cursist(e) van rechtswege in verzuim. Alle redelijke kosten ter verkrijging van het volledige verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de cursist(e). De cursist(e) is over de verschuldigde incassokosten alsmede het cursusgeld ook rente verschuldigd. 

4.3 Tot slot is HGL Dance Projects bevoegd om de cursist(e) van verdere lessen uit te sluiten. Dit laat de verplichting van de cursist(e) om het volledige cursusgeld te voldoen, onverlet.  

5. Huisregels 

5.1 De cursist(e) wordt geacht schoon, fris en verzorgd op de lessen te verschijnen. 

5.2 Bezoekers (cursisten, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op de dansschool te houden aan de huisregels van de pandeigenaar evenals de aanwijzingen van de dansschool. 

5.3 HGL Dance Projects is bevoegd om personen wegens wangedrag, ter beoordeling door de dansschool, uit de dansles dan wel de cursus te verwijderen. HGL Dance Projects is gerechtigd mensen die uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het om cursisten gaat die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld. 

5.4 Overtreders van de huisregels kan de toegang tot de dansschool worden ontzegd.  

6. Toepasselijk recht en geschillen 

6.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HGL Dance Projects partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

6.2 De rechter in de vestigingsplaats van HGL Dance Projects is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HGL Dance Projects het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

6.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Bijgewerkt: 1 juli 2019 
 
 
 
E-mailen
Info
Instagram